Author Topic: God is onveranderlik; Hy is ALTYD dieselfde  (Read 490 times)

Offline Blikkies

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 9965
  • JOU LEWE IS NIE VERBY NIE MAAR JOU VERLEDE WEL
    • http://www.godspraak.co.za
God is onveranderlik; Hy is ALTYD dieselfde
« on: August 20, 2020, 02:44:26 AM »
God is onveranderlik; Hy is ALTYD dieselfde

Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie‚ want God het hom na Hom toe weggeneem.
— Genesis 5:24 —

GENESIS 5 is nie juis een van die interessantste hoofstukke in die Bybel nie. Al wat jy daar kry‚ is die uiteensetting van Adam se geslagregister. Dit begin by die oomblik toe God hom gemaak het‚ en gaan aan tot by Noag. In eentonige opeenvolging van name (en ongelooflike lang leeftye!) word vir ons ’n lys gegee van almal wat tussen dié twee geloofshelde gelewe het. Maar van die meeste mense van wie ons daar lees‚ weet ons eintlik niks nie. Miskien was hulle nie besonder indrukwekkende figure nie‚ want al wat ons van hulle het‚ is hulle name.

Dis nou behalwe vir één figuur: Henog. Ook van hóm word daar nie vreeslik baie gesê nie. Net dat hy die pa was van die oudste mens wat nog ooit geleef het. Maar dan staan daar ook dat hy na Metusalag se geboorte “nog 300 jaar naby God geleef” het. Hy het naby God geleef en toe was hy nie meer daar nie‚ want God het hom na Hom toe weggeneem‚ sê Genesis 5:24.

Maar kom ons begin by die begin.

Jy sal sien as jy dié gedeelte lees‚ dat Genesis 5 se geslagregister met ’n skeppingsverhaal begin. Hoekom? Die verbinding van die geslagregister aan die skeppingsverhaal bied die sleutel vir die verstaan van die teks.

God se plan en bedoeling met die skepping van die mens kry sy gestalte in die opeenvolgende geslagte. Die seën wat God die mens toegesê het is nie leë woorde nie‚ maar ’n werkende en effektiewe krag – dit werk sigself uit in die geboorte en vermeerdering van die mens en in die vul van die aarde.

Die geslagregister is nie daar om interessante gegewens vir ons beskikbaar te stel om in ons sakboekie of in die argief te gaan opteken nie. Dit bring ons eerder voor die waarheid van ons bestaan en voor die werklikheid van die lewende God te staan. Dit sien ons al in die uitbreiding wat by die eerste geslag se geboorteberig na vore kom. ’n Mens verwag: “Toe Adam 130 was‚ het hy die vader van Set geword.” In plaas van net die naam Set‚ volg ’n uitbreiding wat die verhouding tussen Set en Adam omskryf in LW dieselfde woorde as die verhouding tussen Adam en God: “… ’n seun‚ sy beeld‚ een soos hy self.”

Die struktuurverwysing trek reeds die aandag en die inhoud onderstreep dat‚ volgens Genesis 5‚ die beeld van God in die mens ná die sondeval nie vernietig is nie. Selfs na die sondeval geld die feit dat God die mens na sy beeld geskape het nog steeds as motivering teen doodslag (Gen. 9:5-7). Die bedoeling van die uitbreiding by die eerste geslag is om te beklemtoon dat die beeld van God oorgedra word in al die komende geslagte.

Weet jy in vandag se moderne lewe word ons so deur die nuusmedia gekondisioneer om slegs die buitengewone mense en gebeure raak te sien dat ons ’n smaak vir die buitengewone ontwikkel het en aptyt verloor het vir die alledaagse en gewone. Daarom hoor ons graag van groot gebeurtenisse‚ seldsame en opwindende dinge wat mense aanvang; ons wil graag weet van die mense in die kalklig: die topsportmanne‚ politici‚ rolprentsterre en mense wat allerhande groot prestasies behaal.

Dit het ook ’n invloed op ons verstaan van God se werk: ons sien slegs die buitengewone en aanskoulike van die Gees raak. Dit is waarskynlik hoekom Genesis 5 se geslagregister eintlik ook nie in ons smaak val nie. Dit vertel nie van iets ongewoons soos die skepping of die tuinverhaal of die sondvloed nie. Nee‚ dit sê maar net mense word gebore‚ leef ’n tyd lank en gaan dood. Dit is alledaagse gebeure‚ dit word eentonig vertel‚ en dit kom oral in die wêreld voor. Dit is nie nuus nie‚ almal weet dit reeds. Dit is soos TT Cloete se gedig “Sonneblom.”


die sonneblompit
weet die sak saad
weet die sonneblomplant
weet wortels en stronk en blom
en blaar die hele oes
weet die saad binne wit
buite swart weet in elke land
van Rusland tot Modderfontein
dat die son geelgroen oos opkom


Dit is baie belangrik dat ons sal vra: waar kom hierdie geslagsregister voor? Hierdie register kom tussen die verhaal waar Kain vir Abel doodslaan en die sondvloed voor. Die verhaal van Kain wat vir Abel doodslaan herinner ons daaraan dat dit lyk asof die skeppingsopdrag van die Here nie ’n werklikheid gaan word nie. Die Here gee die opdrag dat die mens moet vermeerder‚ maar Kain slaan sy broer dood. In plaas van vermeerder‚ verminder hulle. Gaan die mens deur sy sonde die mensdom uitdelg en die opdrag van die Here te gronde laat gaan? Dis dan dat ons hierdie geslagsregister kry. Die sonde vernietig nie God se plan nie. God se genade is groter as die sonde van die mens. God gaan voort met sy heilsplan‚ ten spyte van die sonde van die mens. Wat ’n heerlike troosboodskap bevat hierdie geslagsregister dan nie! God se genade is groot. God bly in beheer. Hy is getrou‚ al is die mens ontrou. By elke geboorte van ’n baba ervaar ons konkreet en opnuut die krag van God se seën. Dié seën werk voort deur die geskiedenis; dit raak elke mens in die hele wêreld. God se seënwoord is die geheim en grond van die ganse mensdom. So het God nog altyd met elke mens te make en vergesel sy seën elke geboorte.

Die feit dat God Henog wegneem illustreer die feit dat God se seënwoord ook na die dood effektief bly. In Hebreërs 11:5 lees ons: “Omdat Henog geglo het‚ is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het‚ en hy was nêrens te vind nie‚ omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy‚ voordat hy weggeneem is‚ geleef het soos God dit wou.” Verder lees ons niks van hierdie man nie. Die Bybel bly sober. Ek het die betekenis van sy naam nageslaan. Henog beteken letterlik ingewyde‚ volgeling. ’n Ingewyde in God se raad‚ ’n volkome volgeling van God – deur alle hindernisse nog altyd met ywer agter God aan! Hy was driehonderd vyf en sestig jaar op aarde. Soveel jare as die dae van elke jaar.

Lank voordat die opstandingslig van Christus in die donker dodehuis van die geskiedenis in geskyn het‚ het Henog al gewys dat God wel die doodskaduwee in sy Raad opgeneem het – maar nie as ’n permanente letsel nie. God trek die konsekwensie van hierdie man se lewe deur: hy hou as ’t ware maar net aan wandel met God … die ewigheid in. Uit die donker dodehuis word hy God se venster op die lig van die dag.

Maar ons wat soveel bladsye later in God se geslagregister opgeteken word? Trap ons nie maar nog altyd die hopelose doodspoor van Genesis 5 nie? Hoe sou óns deur die dood na God toe kon wandel? Wel‚ Christus sê: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo‚ sal lewe‚ al het hy ook gesterwe …” Ek sal julle na My toe neem. Jesus kom vir ons sê: Ek is dié Weg. Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. Só het God dit moontlik gemaak dat ons almal‚ ons wat in dié Weg glo‚ Henog kan volg. Daar kan op ons grafskrif staan: hy/sy is nie hier nie. Of: dood waar is jou angel? Want Jesus Christus het die ketting van die dood finaal kom deurbreek deur uit die dood op te staan.

Waar Hy heengegaan het‚ weet ons nou‚ en die Weg daarheen ken ons. Ons kan almal Henogskinders wees‚ al is ons Adamskinders.

Geslagsregisters is nie maar vervelige lyste nie. Dit wil beklemtoon dat God getrou is deur die eeue. So wil dit aan almal in moeilike situasies hoop gee. Dit wil ook sê dat ons beelddraers van ons ouers is‚ maar bo-al beelddraers van die Here. Dit roep ons tot selfondersoek op: is my naam ook in God se lys? Is my kinders se name ook op dié lys; in die boek van die lewe? Ons geslagsregisters is ’n bron van troos: dit vertel van ons herkoms en die genade van die Here vir ons families deur geslagte heen. Ons geslagregisters roep ons ook op om te vra of ons so leef dat ons nageslag sal kan terugkyk na hulle voorgeslagte en sal kan getuig van ons toewyding aan die Here en die genadige trou van die Here.

Gebed:
Begeleier van eensames‚
Verbinder van wonde‚
Soeker van verlorenes‚
Vriend van armes‚
Bron van alle goeie dinge‚
Vergewer van sonde‚
Stem vir die stemloses
Raadsman vir die verwardes
Skuiling teen die storms‚
Skepper van hemel en aarde –
ons‚ vir wie niemand ag nie‚
kom tog ook om U te loof!
Ons aanbid U en eer U‚
al is ons net stof.
amen
Ruth C Duck — Uit: Gebedeboek vir die lewe (Lux Verbi.BM)

Hartlike groete in Christus.

Hentie Krüger
Pieter Blignaut