Author Topic: DIE KOMS VAN JESUS CHRISTUS  (Read 2429 times)

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9965
 • JOU LEWE IS NIE VERBY NIE MAAR JOU VERLEDE WEL
  • http://www.godspraak.co.za
DIE KOMS VAN JESUS CHRISTUS
« on: September 23, 2011, 12:07:27 AM »
DIE KOMS VAN JESUS CHRISTUS

KONINKRYK VAN GOD


Lukas 17:20 AOV(20)  En toe Hy deur die Farisers gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en ges: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie.
 (21)  En hulle sal nie s: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.


WEDERKOMS VAN DIE SEUN van GOD (JESUS CHRISTUS)


Lukas 17:24 AOV(24)  Want soos die weerlig wat van die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die Seun van die mens ook in sy dag wees.

Wanneer Jesus kom sal dit net so wees.

Lukas 17:26-27 AOV(26)  En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens:
(27)  hulle het geet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.
 
En,
Lukas 17:29-30 AOV(29)  Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af geren en almal vernietig.
(30)  Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9965
 • JOU LEWE IS NIE VERBY NIE MAAR JOU VERLEDE WEL
  • http://www.godspraak.co.za
Re: DIE KOMS VAN JESUS CHRISTUS
« Reply #1 on: September 24, 2011, 01:48:07 PM »
Waarskuwing deur Jesus gegee

Lukas 17:22-23 AOV(22)  En Hy s vir sy dissipels: Daar sal dae kom wanneer julle sal begeer om een van die dae van die Seun van die mens te sien, en julle sal dit nie sien nie.
(23)  En hulle sal vir julle s: Kyk hier! of: Kyk daar! Moenie gaan nie en moenie agterna loop nie.
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9965
 • JOU LEWE IS NIE VERBY NIE MAAR JOU VERLEDE WEL
  • http://www.godspraak.co.za
Re: DIE KOMS VAN JESUS CHRISTUS
« Reply #2 on: October 02, 2011, 09:53:16 PM »
WAT MOET GEBEUR VOOR en NA JESUS SE KOM
Begin van smart (Mattheus 24: 1 - 14)
 
Wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wreld?
En Jesus het geantwoord:
1.       Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en s: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.
2.      En julle sal hoor van oorlo en gerugte van oorlo. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander
3.      Daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.
4.      Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak;
5.      Julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
6.      En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
7.      Ongeregtigheid sal vermeerder, en die liefde  sal verminder.
8.     Die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wreld tot n getuienis vir al die nasies; 
Mattheus 24:13 AOV(13)  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9965
 • JOU LEWE IS NIE VERBY NIE MAAR JOU VERLEDE WEL
  • http://www.godspraak.co.za
Re: DIE KOMS VAN JESUS CHRISTUS
« Reply #3 on: October 05, 2011, 12:01:24 AM »
Groot verdrukking (Mattheus 24: 15 28)
 
Wanneer julle dan die gruwels van verwoesting (waarvan Daniel gespreek het) sien staan in die heiligdom laat die wat lees, oplet:
1.    Die wat in Juda is, na die berge vlug
2.    Wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie.
3.    Wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.
4.    Wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag  plaasvind nie.
5.     Daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. As iemand dn vir julle s: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! moet dit nie glo nie.
6.    Daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die  uitverkorenes te mislei. As hulle dan vir julle s: Kyk, Hy is in die woestynmoenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamermoet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9965
 • JOU LEWE IS NIE VERBY NIE MAAR JOU VERLEDE WEL
  • http://www.godspraak.co.za
Re: DIE KOMS VAN JESUS CHRISTUS
« Reply #4 on: October 15, 2011, 12:03:12 AM »
Vermanning om waaksaam te wees (Mattheus 24: 36 44)
 
Di dag en di uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.
Net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
 
Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,  en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
 
Daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
 
Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9965
 • JOU LEWE IS NIE VERBY NIE MAAR JOU VERLEDE WEL
  • http://www.godspraak.co.za
Re: DIE KOMS VAN JESUS CHRISTUS
« Reply #5 on: October 16, 2011, 12:02:29 AM »
Die koms van die Seun van die mens (Mattheus 24: 29 35)
 
Dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
 
En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
 
En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan
Pieter Blignaut

Offline Blikkies

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 9965
 • JOU LEWE IS NIE VERBY NIE MAAR JOU VERLEDE WEL
  • http://www.godspraak.co.za
Re: DIE KOMS VAN JESUS CHRISTUS
« Reply #6 on: October 17, 2011, 12:03:24 AM »
Ewige lewe en ewige straf (Mattheus 25: 31 46)
 
En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;  en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei;  en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit.
 
Die regverdige/verstandiger

Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, s: Kom, julle gesendes van my Vader, berf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wreld af.
Die wat aan sy regterhand was almal wat:
1.     Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee;
2.     Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee;
3.     Ek was n vreemdeling, en julle het My herberg gegee;
4.     Ek was naak, en julle het My geklee;
5.     Ek was siek, en julle het My besoek;
6.     Ek was  in die gevangenis, en julle het na My gekom.
 
Wanneer het hulle dit alles gedoen?
En die Koning sal antwoord en vir hulle s: Voorwaar Ek s vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen
Pieter Blignaut